Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - beoordeling en kwalificatie
    
  Assessmenttraject derde jaarsstudenten - OCSW Groningen (pdf)
Voorstel voor een assessmenttraject inclusief planning.

  Begeleidingsformulier - SKPO OV Apeldoorn (word)
Begeleidingsformulier met competenties van de aankomend leerkracht en de mogelijkheid om deze te beoordelen.

  Bekwaamheidseisen leerkrachten - SBNOTW (word)
Overzicht bekwaamheidseisen, competenties leraar per domein.

  Bekwaamheidsniveau 1e jaars LIO en beoordelingsformulieren (word)
Op basis van de SBL-competenties zijn de bekwaamheidsniveaus uitgewerkt voor eerstejaars en LIO in zo concreet mogelijke, meetbare bekwaamheden, die ook de complexiteit aangeven van het te behalen niveau. Op basis hiervan is het programma voor de praktijkopleiding opgezet dat het leren en beoordelen van de student leidt. De beoordelingsformulieren voor de student en stagementor zijn toegevoegd.

  Competentieprofiel KA REC - Mytylschool Tilburg (word)
Schematisch overzicht van competentieprofiel.

  Competentieprofiel studenten - OOG Amsterdam (word)†
Overzicht van de zeven competenties die middels een portfolio bewezen dienen te worden door de aankomt leerkracht en hoe deze bewijzen verzameld kunnen worden.

  Competenties toetsen van vaardigheden (word)
Beschrijving van de competenties: toetsen van vaardigheden. Ontwikkelingsproces competentie: Omgaan met ouders en Ontwikkelingstraject: Zorgstructuur.

  Competentieprofielen teamteaching niveaus - SKOZOK Veldhoven (word)
Competenties beschreven op 5 niveaus voor competentieprofielen teamteaching.

  Competentieprofielen beschrijving niveaus - SKOZOK Veldhoven (word)
Overzicht competenties passende bij teamteaching met beschrijvingsmogelijkheid.

  Documenten eindgesprek OiS PDS - NOVEM (word)
Overzicht van documenten en inhouden van portfolio te gebruiken voor eindgesprek van student.

   Dossier bewijsvoering modules - SPO Utrecht (word)
Dossier bewijsvoering met 7 stappen, incl. uitwerking en resultaat.

  Draaiboek eindassessment - VPCBO Amersfoort (word) 
Draaiboek eindassessment voor de duale studenten in het traject Opleiden in de school aan het eind van hun eerste duale opleidingsjaar. 

  Eind evaluatie project - SBNOTW (word)
Formulier voor student, praktijkbegeleider (mentor stageschoo, mentor (opleidingsinstituut) en stage coŲrdinator gericht op evaluatie opleiden in school.

  Evaluatiegesprek met lio - Ambiorix (jpg)
Foto van evaluatiegesprek met 2 LIO-studenten.

  Evaluatie PDS juni 2003- SKOZOK Veldhoven (word)
Evaluatie van Opleiden in school 2003: knelpunten, successen en aanbevelingen.

  Handleiding voor mentoren en opleiders in de school - SKPO OV Apeldoorn (word)
Handleiding voor mentoren en opleiders in de school: "Bekwaam in het beoordelen".

  Kijkwijzer sollicitatiegesprek taak opleiden in school - Ambiorix (word)
Kijkwijzer voor de aanname van opleidingsdocenten, overzicht met criteria waarop deze beoordeeld kan worden bij een sollicitatiegesprek.

  Marnix voortgangsassesment - PCOU en SPCO (word)
Observatieformulier voorgangsassessment gericht op competenties.

  Normering assessment leraarcompetenties - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Normering van de leraarcompetenties op ervaren niveau.

  Normering assessment portfolio - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Portfolio- minimale eisen voor de student.

  Observatieformulier voortgangsassessment - VPCBO Amersfoort (word) 
Observatieformulier gericht op competenties van de student (overzicht competenties is opgenomen).

  Opbouw van het portfolio - OOG Amsterdam (word)†
Omschrijving hoe het digitaal portfolio eruit ziet en hoe er mee gewerkt dient te worden.

  Opzet maatjes leren - SBNOTW (word)
Opzet maatjesleren voor 2e en 3e jaars.

  Overzicht - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Overzicht beoordelingsmomenten (sheet).

  Protocol Beoordelen - Mytylschool Tilburg (word)
Uitgewerkt protocol beoordelen, methode, procedure en toetsing.

  Reflectieformulier - SKOZOK Veldhoven (word)
Reflectieformulier op 3 punten: taakgerichte, proces en persoonsgerichte reflectie.

  Rest competenties en eindtermen OA - SBNOTW (word)
Overzicht overgebleven competenties en eindtermen onderwijsassistent (O.A.).

  ROC competenties en eindtermen O.A - SBNOTW (word)
Overzicht competenties en eindtermen onderwijsassistent (O.A.).

  SBL project keurmerk opleidingsscholen - Ambiorix (word)
Kijkwijzer c.q beoordelingsinstrument om inzicht te krijgen in de het stadium van ontwikkeling van een school.

  Startbekwaamheden O.A. Competenties 02-03 - SBNOTW (word)
Competentieoverzicht startbekwaamheid onderwijsassistent (in schema).

  Startbekwaamheden O.A+ Competenties 02-03 - SBNOTW (word)
Competentieoverzicht startbekwaamheden lerarenondersteuner (O.A.+).

  Studiedag 12 mei - NOVEM (word)
Korte informatie puntsgewijs over het project OiS.

  Taken mentor - Ambiorix (word)
Informatie over wat een student van een mentor mag en kan verwachten.

  Training coachvaardigheden - Ambiorix (jpg)
Foto van momentopname van training coachingsvaardigheden.

  Trajecten begeleiding en beoordeling - BCOO Almere (word)
Schema waarin de begeleiding en beoordeling gekoppeld aan verantwoordelijkheden is vastgelegd in een tijdpad.

  Tutoren-, assessorenpool, duaaltraject - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Trajecten die de opleiding samen met het veld oppakt gericht op tutorenpool, assessortraining en gedualiseerd traject.

  Werkstuk Marian - SKOZOK Veldhoven (word)
Overzicht van 4 componenten passende bij pds-student: pedagogisch, vak- en didactisch, organisatorisch en interpersoonlijk.


   

  

     
fiets.jpg (8909 bytes)