Home   

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - leerproces kandidaat 
   
Taak en rol van de schoolleider en de opleidingsleerkracht - BCOO Almere (word)
Overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de schoolleider, opleidingsleerkracht en co÷rdinator.

Taakomschrijving coach - SPCO (word)
Taakschrijving coach Basisschool Prinses Magriet.

Taakbeschrijving co÷rdinator ikv Oplis - PCOU en SPCO (word)
Taakbeschrijving Co÷rdinator in het kader van Opleiden in de School

  Taakomschrijving opleidingsco÷rdinator - RVKO (word)
Taakomschrijving opleidingsco÷rdinator.

Taakomschrijving oplis - OCSW Groningen (word)
Taakomschrijving, taakomvang en formulier voor aanvragen formatie voor opleider in school.

Taakomschrijving Praktijkopleider  - Mytylschool Tilburg (word)
Taakomschrijving (taakinhoud, taakeisen en competentieprofiel) van de praktijkopleider.De praktijkopleider vervult een belangrijke rol bij de afstemming tussen de theoretische kennis, de ervaringen in de praktijk en de reflectie erop.

Taken co÷rdinator en bovenschools opleidingsco÷rdinator (word)
Document gericht op het vastleggen van afspraken, resultaten en taken die verwacht worden van de co÷rdinator en bovenschoolse opleidingsco÷rdinator.

  Taken en bevoegdheden mentor - SBNOTW (word)
Overzicht van taken en bevoegdheden van een mentor, gericht op de begeleiding van beginnende leerkrachten.

Taken en eisen coach - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Taken en eisen coach binnen gedualiseerd traject.

Taken en verantwoordelijk stageschool en Pabo - Veendam (word)
Taken en verantwoordelijkheden van stageschool (coach, contactpersoon en directie), en Oplis bij de stagebegeleiding en beoordeling van studenten (in een groeisituatie) binnen het project Opleiden in School, inclusief: profielschets contactpersoon. Overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de Pabo bij de begeleiding en beoordeling van studenten.

Taken OiS - Van der Reeschool (word)
Activiteiten van de Opleider in school.

  Taken stageco÷rdinator - Stg. Meervoud (word)
Overzicht van de taken en gewenste competenties van de stageco÷rdinator.

   Toelichting plan van aanpak dossier bewijsvoering - SPO Utrecht (word)
Toelichting bij het plan van aanpak dossier bewijsvoering: in 7 stappen.

  Training Competentiegericht begeleiden - De Basis Arnhem (word)
Beschrijving van cursusinhoud van de training Competentie gericht Opleiden.

  Traject zij-instroom - Stg. Meervoud (word)
Informatie voor de zij-instromer over het voortraject, stagetraject en traject naar assessment.

  Tripartietegesprek - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Gespreksformulier Tripartietegesprek (leerkracht- coach-directielid) coaching op de School met de Bijbel "Het Kompas".

Tussentijdse evaluatie 27 november 2003 3 studenten - NOVEM (word)
Gesprek over tussentijdse-evaluatie met name over het gehele proces met de 3 studenten.

Uitwerking competentie opleidingsleraar BCOO Almere (word)
Uitwerking pedagogische en vakdidactische competentie van de opleidingsleraar.

Vaardigheden in diverse opleidingen - Ambiorix (word)
Overzicht van vaardigheden voor betrokkenen in het kader van Oplis die opgedaan kunnen zijn in (andere) opleidingen. Scoringslijst.

Vacature co÷rdinator - SPCO (word)
Vacaturetekst co÷rdinator Opleiden in school met onder andere taakstelling en profielschets

Verantwoordelijkheden basis TTA - BCOO Almere (word)
Notitie over rollen en verantwoordelijkheden basisschool (directeur en begeleider) en TTA (opleidingsco÷rdinator en studiebegeleider).

  Verantwoordelijkheden school - OOG Amsterdam (word)á
Overzicht van rollen en verantwoordelijkheden van de basisschool. En een overzicht van de verantwoordelijkheden van de school en de opleiding.

Verwachtingen inzake scholing en begeleiding - VCPO Centraal Twente  (word)
Procedure hoe de kennismaking en introductie van aanstaande leraren plaatsvindt: met hoe b.v. de kennismaking met de directeur, team en mentor zou moeten plaatsvinden.

Visie op Opleiden in school - VPCS Rotterdam (word)
Visie op Opleiden in school: gedachtengoed en uitgangspunten.

  Voorstel voor afspraken over PDS - SKOZOK Veldhoven (word)
Overzicht van afspraken over activiteiten en begeleiding vanuit de pabo en de school.

Voorstel scholingstraject coaching - PCOU en SPCO (word)
Voorstel scholingstraject coaching voor leraren in het kader van Opleiden in school.

Voortgangsverslag - BCOO Almere (word)
Formulier voor het voortgangsverslag gericht op de competenties.

Vragen tbv selectiegesprekken - BCOO Almere (word)
Vraagformulier ten behoeve van de selectie van opleidingsdocenten naar startbekwaamheden, verantwoordelijkheden, taken en begeleidingsrollen.

Vragenlijst aan studenten - NOVEM (word)
Vragenlijst aan studenten over tussentijdse stand van zaken, proces-evaluatie.

Vragenlijst mentor - NOVEM (word)
Vragenlijst aan mentor over de stand van zaken van het OiS-project: tussentijdse proces evaluatie.

  Werken in popgroepen nadere uitleg - SWVOO Oost-Groningen (word)
Opzet activiteiten gericht op intervisie als methodiek voor collegiale coaching.

Werving studenten - Panta Rhei  (word)
Informatie gericht op werving en selectie van studenten. Overzicht per school van wat de school te bieden heeft en wat zij van een student verwacht.
 
Werving studenten - CPOV (word)
Folder over de werving en selectie van studenten voor het PiS-project: Samen sterker in Opleiden.

Zelfbeoordelinginstrument - VPCBO Amersfoort (word) 
Checklist voor studenten om zichzelf te beoordelen onder andere op pedagogisch klimaat, klassenorganisatie, instructie et cetera. 

  Zij-instromers - De Basis Arnhem (word)
Notitie over zij-instromers met allerlei informatie over hoe zij-instromers ingezet kunnen worden en welke consequenties er aan vast zitten.
 
  Zij-instroom - Stg. Meervoud (word)
Aandachtspunten voor de zij-instromer en de school bij schoolbezoek.
    
   Zij-instromers een goed begin - SPO Utrecht (word)|
Notitie over 'Zij-instromers een goed begin'. Compleet met regelgeving, aanvraag geschiktheidonderzoek en scholings- en begeleidingsovereenkomst.
  

[ Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ]        

     
fiets.jpg (8909 bytes)