Home     

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Werkplekleren - leerproces kandidaat 
   
  PDS-coaching - SCOH (word)
Doelen en kenmerken van de coaching binnen OiS; problemen en mogelijkheden; procedure.

  PDS OiS verslag Kempel september 2003 - NOVEM (word)
Werkafspraken met pabo rondom de voortgang van de studenten.

  PDS-overeenkomst - SKOZOK Veldhoven (word)
Schema voor het vastleggen van tussendoelen.

   Persoonlijk studieplan - SPO Utrecht (word)
Persoonlijk studieplan voor student met procedure. In te vullen zijn: begeleidingspunten, leeractiviteiten, uitwerking begeleiding, evaluatie en reflectie.

   POP - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Persoonlijk ontwikkelplan, gericht op de ontwikkeling van competenties.

  Portfolio en assessment - BCOO Almere (word)
Portfolio en assessment t.b.v. het opleidingstraject voor opleidingsleerkrachten door het Seminarium voor Orthopedagogie.

  Pre-advies assement o.a. voor lerarenondersteuners - BCOO Almere (word)
Formulier om de impressie van de startcompetenties van leraarondersteuners in beeld te brengen.

  Proceduremap - BCOO Almere (word)
Een proceduremap gericht op de procedures met betrekking tot de begeleiding van personeel in opleiding. Voor ieder kan een persoonlijke proceduremap worden 
samengesteld.

   Procedure stageplaats - SPO Venray  (word)
Omschrijving van de procedure (stappenplan) voor stageplaats in het kader van Opleiden in school.

  Profesionaliseringstraject - NOVEM (word)
Tussentijdse evaluatie met de opleidingsschool over o.a. afspraken met de opleiding en professionalisering.

  Profiel opleider in school - IJsselronde (word)
Uitgewerkt profiel (kennis-vaardigheden-attitude) van opleider in school

   Profiel opleidingscoach - SPO Venray  (word)
Profiel van Opleidingscoach met een omschrijving van: zijn, willen en kunnen.

  Projectinformatie voor studenten - SBNOTW (word)
Informatie vanuit het ROC voor studenten over de mogelijkheden van het project opleiden in school en uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst.

  Protocol mentor - OPO Apeldoorn (word)
Overzicht van taken en verantwoordelijkheden van de mentor.

  Protocol praktijkonderzoek - VPCBO Amersfoort (word) 
Het Protocol Onderzoeksvraag heeft betrekking op de ontwikkel- of onderzoeksvragen die voor de school relevant zijn en die aansluiten bij de belangstelling van de student.

  Protocol stageco÷rdinator - OPO Apeldoorn (word)
Overzicht taken en verantwoordelijkheden van de stageco÷rdinator. 
  
Reflectie op competentieontwikkeling - VPCBO Amersfoort (word) 
Zelfreflectie op competentieontwikkeling van een student.

Reflectie student op begeleiding - VPCBO Amersfoort (word) 
Reflectie student op begeleiding van mentoren.

Rol Opleidingscoordinatoren - VPCS Rotterdam (word)
Rol en competenties van de opleidingsco÷rdinator, inclusief tijdsbesteding en scholing.

Rol-taak- PCOU en SPCO (word)
Overzicht voorwaarden en taken van student, mentor en interne coach.

  Rolbeschrijvingen - SKPO OV Apeldoorn (word)
Rolbeschrijvingen van IOB-er, persoonlijk studiebegeleider, vakdocenten, LIO-coach en mentor.

Rolverdeling hogeschool Kempel - Panta Rhei  (word)
Schematisch overzicht van rolverdeling tussen betrokkenen scholen en hogeschool.

  Selectiecriteria zij-instroom TTA - OOG Amsterdam (word)á
Overzicht van de wijze waarop gewerkt wordt met zij-instromers in de diverse fase van opleiden in school t/m de werkwijze van de zij-instromer.

Selectieprocedure studenten - VPCBO Amersfoort (word) 

Sollicitatieformulier - PCOU en SPCO (word)
Sollicitatieformulier LIDO-student van SPCO en PCOU.

Sollicitatieprocedure LIDO - PCOU en SPCO (word)
Sollicitatieprocedure voor studenten opleiden in de school

Sollicitatieprocedure - PCOU en SPCO (word)
Beschrijving sollicitatieprocedure. 

Sollicitatieprocedure - NOVEM (word)
Sollicitatieprocedure voor studenten die gesolliciteerd hebben naar de betaalde stageplekken in het kader van OiS, incl bevestigingsbrief, vragenlijst, scorelijst kandidaten.

  Stage aanvraagformulieren - SBNOTW (word)
Competentieformulier t.b.v. aanvragen van stagiaires.

  Stagezij-instroom - Stg. Meervoud (word)
Overzicht stagetraject zij-instroom.

   Startdocument Opleiden in school- SPO Utrecht (word)
Uitgebreide informatie over Opleiden in school, o.a. over: waarom, uitvoering, beoordeling student, studie en opleidingsleerkracht.
 
Student presenteert zich in de school - SBNOTW (word)
Formulier voor studenten om zich te presenteren in de school.
   

[ Pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ]        

     
fiets.jpg (8909 bytes)