Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Bestuursspecifieke benadering - vorm opleidingsfunctie op school en bovenschools niveau
 
Agenda opzet derde jaar - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Agendapunten vergadering over opzet derde jaar en student so.

Begeleidingsbeleid-  VPCBO Amersfoort (word) 
In het begeleidingsplan leerkrachten, studenten en onderwijsassistenten is een aantal onderdelen nader uitgewerkt:
- een overzicht van de werkzaamheden door maatje-mentor-coach-directie;
- een introductieplan van een nieuwe leerkracht;
- het protocol begeleiding van maatjes en mentoren:
- het protocol klassenbezoeken. 

  Competentiegericht opleiden - SCO Lucas (word)
Vier wensen rondom de verdere inrichting van een opleidingsschool binnen de SCO Lucas.

Cursus beginnende leerkrachten - VPCS Rotterdam (word)
Voorbereiding en de opzet van de studiebijeenkomsten voor beginnende leerkrachten.

Draaiboek duaal Frysl‚n - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Draaiboek waarin schematisch wordt aangegeven op welke wijze wordt gewerkt aan assessment, inhoud, organisatie en overig.

Evaluatie en voortgang - OCSW Groningen (word)
Evaluatieve punten: welke projecten zijn opgezet en uitgewerkt door de scholen en opleidingen en welke resultaten zijn geboekt.

  Format schoolspecifiek Oplis-plan - SPO Venray  (word)
Format voor het opstellen van een schoolspecifiek plan in het kader van opleiden in school, met o.a. beschrijving van alle rollen van betrokkenen.

Handleiding Opleiden doe je samen - IJsselronde (word)
Handleiding Opleiden doe je samen waarin verschillende onderwerpen voor de student nader zijn uitgewerkt.

  De kansrijke onderwijsleersituatie - SCO Lucas (word)
Informatie over wanneer een onderwijsleersituatie kansrijk is.

Mentor isb opleidingscoŲrdinator - VCPO Centraal Twente  (word)
Overzicht met taken, verantwoordelijkheden en functie-eisen van de mentor, de internstagebegeleider en de OpleidingscoŲrdinator .

  Notitie de stagiaire als bijna-werknemer - SWVOO Oost-Groningen (word)
Uitwerking van de verschillende rollen en invulling van de opleiding in relatie tot het leren op school.

  Notitie Integrale kwaliteit - SWVOO Oost-Groningen (word)
Notitie over de randvoorwaarden voor Integrale Kwaliteit.

Overzicht afspraken met projectscholen (word)
Uitgewerkt overzicht van gemaakte afspraken in de periode februari 2002 - februari 2003 met directies van scholen die participeren in het project Opleiden in school onder andere over LIO-ers, stagiaires, mentoren, opleidingscoŲrdinator.

  Personeel opleiden - SKOZOK Veldhoven (powerpoint)
PowerPoint presentatie over Waarom Opleiden in school.

Plan van aanpak project opleen in school - Ambiorix (word) 
Plan van aanpak Opleiden in school. Met activiteit, actoren en tijdpad.

Praatpapier met enquÍte over OiS - NOVEM (word)
Inschaling op 3 niveaus: nul-fase, adhoc-fase en beginfase van diverse onderdelen die OiS aangaan. Te gebruiken als input op een discussie over OiS.

Presentatie werkplekleren - De Basis Arnhem (word)
Overzicht van consequenties van opleiden op de werkplek voor alle betrokken partijen.

Rapportage - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Korte rapportage over de wijze waarop opleiden in school is ingericht

  Schoolverbetering pva ZML 2004 - ZML Midden Brabant (word)
Uitgewerkt plan van aanpak ZML Midden Brabant waar in de verschillende onderdelen in samenhang zijn uitgewerkt.

Stand van zaken februari 2003 - Panta Rhei  (word)
Stand van zaken en afspraken betreffende de voorbereidingsfase en interne opleidingsfunctie.

Stand van zaken april 2003 - Panta Rhei  (word)
Overzicht van afspraken/ontwikkelingen binnen de projectgroep en de deelnemende scholen.

  Stappenplan Opleiden in School - Tangent (word)
Stappenplan OPLIS: Missie en visie, Strategische doelen en Stappenplan.

Structuur Opleiden in school - Stg. Meervoud (word)
Overzicht van de structuur en taakverdeling binnen het project Opleiden in school.

Tussenevaluatie - OCSW Groningen (word)
Overzicht van de doelen van het project, de acties die tot nu toe zijn uitgevoerd en de resultaten die de acties hebben opgeleverd. Vervolgens wordt kort aangegeven waar men zich het komende jaar op gaat richten.

Vergaderrooster stturgroep opleiden in school  - Ambiorix (word)
Vergaderrooster van de stuurgroep van het Oplis-project met ruime aandacht voor de coachingsvaardigheden.

Verslag en activiteitenplanning binnen OiS - BOO Rotterdam (word)
Activiteitenoverzicht pilot Opleiden in school: planning, financiŽn, kwaliteit, informatie en communicatie.

  Vinden en binden, definitieve versie - SKPO OV Apeldoorn (word)
Compleet stuk over de werving, aanname en begeleiding van aankomende leerkrachten.

  Voorbereiding intervisiebijeenkomst directeuren - SWVOO Oost-Groningen (word)
Notitie over intervisiebijeenkomst gericht op visie op opleiden en herziening opleiding groepsleerkracht op basis van gezamenlijke betrokkenheid en gedachtevorming.

Voortgangsrapportage - Panta Rhei  (word)
Voortgangsrapportage waarin wordt geschetst op welke wijze opleiden in school wordt gerealiseerd.

Voortgangsrapportage OiS - SCOH (word)
Voortgangsverslag Opleiden in school binnen SCOH.

  Vraaggerichtopleiden Overdrachtsconferentie 12 mei 2004 - SKPOW (word)
Opzet programma overdrachtsconferentie over vraaggericht opleiden met aandacht voor de verschillende relaties.

Werken met opleidingsleerkrachten - BCOO Almere (word)
Notitie over het werken met opleidingsdocenten in het openbaar primair onderwijs Almere om goede begeleiding voor zij-instromers en ander nieuw personeel te realiseren.

 

     
fiets.jpg (8909 bytes)