Home     

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Bestuursspecifieke benadering - Inbedding in integraal personeelsbeleid  

  Nascholingsplan - 't Ambelt - Verschoorschool (word)
Nascholingsplan, compleet met doel, beoordelingscriteria, procedure, vergoeding, terugbetalingsregeling en meerjarenvisie.

  Notitie O & O - SWVOO Oost-Groningen (word)
Notitie over de inzet van het O&O (ontwikkeling&ondersteuning)-budget. Onderscheid in wat moet en wat kan.

Onderwijskundig kader voor OiS - NOVEM (word)
Onderwijskundige onderbouwing van OiS binnen de stichting: Kwaliteitszorg, IPB en Schoolontwikkeling.

Opleiden in de school en IPB - Ambiorix (word) 
Opleiden in de school en IPBerciht 2 - Ambiorix (word)
Beschrijving van de relatie tussen Opleiden in school en Integraal Personeelsbeleid. Opleiden in school: de kans voor mensen om te blijven leren!

P&O-jaarplan 2003 - Mytylschool Tilburg (word)
Schematisch overzicht van het P&O-jaarplan, waaronder Opleiden in school.

Personeelsbeleidsplan 1999- 2002 - Mytylschool Tilburg (word)
Personeelsbeleidsplan waarbij aandacht voor het verdere professionaliseringsproces van de organisatie.

  Plusleraar artikel - De Basis Arnhem (word)
Informatie over het werken met de plusleraar, met name in vervangingssituaties.
 
Presentatie start pilot - OPO Apeldoorn (word)
Sheets ten behoeve van presentatie over het project waarin kernpunten van de pilot worden aangestipt.

  Projectplan - SPO Venray  (word)
Projectplan Opleiden in school SPOVenray.

  Schema INK kwaliteitscyclus toegepast op OIS - SBNOTW (word)
Schematisch overzicht van INK-cyclus en de samenhang met IPB.

Strategisch beleidsplan personeelsbeleid - OPO Apeldoorn (word)
Opleiden op de werkplek, opgenomen in het strategisch personeelsbeleidsplan van OPO Apeldoorn.

  Startbijeenkomst IPB 2003 - SWVOO Oost-Groningen (powerpoint)
Presentatie over intervisie als methodiek bij collegiale coaching in het kader van personeelsbeleid.

Van afvloeiingslijst naar competentiemanagement - NOVEM (word)
IPB, competentiemanagement en afvloeiingslijst, allemaal zaken die ook spelen bij het serieus nemen van OiS.
   Van Praktijkcoach naar opleider in school - SPO Utrecht (word)
Informatie over de werkwijze van de groei naar opleidingsschool.
 
  Visie op opleiden - SBNOTW (word)
Invulling van het schema; visie op opleiden en IPB-beleid.

  Visie op Oplis-IPB - SPO Venray  (word)
Visiestuk over Opleiden in school: Werk maken van leren. Wat doen we over 4 jaar en wat hebben we over 4 jaar?

Visie-ontwikkeling OIS als onderdeel van IPB - Panta Rhei  (word)
Notitie over de relatie opleiden in school en integraal personeelsbeleid waarbij de relatie met onderwijskundig beleid en kwaliteitsbeleid het uitgangspunt vormt. Ook het onderdeel competentieontwikkeling is uitgewerkt.

  Workshop PDS-IPB - SCO Lucas (word)
Programma en doelstelling van een workshop over OiS.

  ZML verbeterplan 2004-2008 - ZML Midden Brabant (word)
Notitie Goed onderwijs op ZML Midden Brabant; een jaarplan en meerjarenplanning waarin wordt aangegeven wat men met het onderwijs wil bereiken
  

[ Pagina 1 - 2 ]        

     
fiets.jpg (8909 bytes)