Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Bestuursspecifieke benadering - Inbedding in integraal personeelsbeleid  
   
  Begeleidingsbeleid - VPCBO Amersfoort (word) 
In het begeleidingsplan leerkrachten, studenten en onderwijsassistenten is een aantal onderdelen nader uitgewerkt:
* een overzicht van de werkzaamheden door maatje-mentor-coach-directie;
* een introductieplan van een nieuwe leerkracht;
* het protocol begeleiding van maatjes en mentoren:
* het protocol klassenbezoeken. 

  Competenties opleidingsleerkracht - OOG Amsterdam (word)†
Omschrijving van de taakinhoud en het perspectief van een opleidingsleerkracht als ook zijn taken. Tevens het competentieprofiel van een opleidingsleerkracht.

  Eindverslag opleiden in school - SKPO OV Apeldoorn (word)
Beantwoording vraag 7 van eindverslag: inbedding in IPB.

Functiebouwwerk Primair onderwijs - BCOO Almere (word)
Rapport waarin competentiebeschrijvingen worden gegeven van medewerkers in het primair proces en het project en het IPB op basis van competenties.

  Functieomschrijving BOM (ib ois ict)1 - Schoolbesturen ism Driestar (word)
Nieuwe functie Bovenschools Onderwijskundig medewerker (LB). Info van de J. Bogermanschool te Houten en de Eben HaŽzerschool te Utrecht.

  HEAO project 1 - SBNOTW (word)
Productverslag studenten HEAO dat een aanzet vormt gericht op een compleet Integraal Personeelsbeleid (IPB) voor 2005. 

  IPB-actieplan - ZML Midden Brabant (word)
Overzicht van IPB-plannen ZML Midden Brabant 2004-2005

  Implementatieplan competenties HEAO project 2 - SBNOTW (word)
Implementatieplan voor de school gericht op de invoering van competentiegericht werken binnen in het kader van het Integraal personeelsbeleid (IPB). Dit plan is door studenten ontwikkeld.

Inhoudelijke opzet studiedag IPB voor leerkrachten - BOB Amstelveen (word)
Opzet van een studiedag voor leerkrachten gericht op de relatie IPB met Opleiden in school.

  Intervisie Pilotrapportage ikv IPB - SWVOO Oost-Groningen (word)
Overzicht van de ervaringen van de pilots intervisietrainingen in het kader van integraal personeelsbeleid en de visie op IPB.

  IPB competentiegericht ontwikkelen - RVKO (word)
Uitwerking van het onderdeel competentiegericht ontwikkelen uit het IPB-plan.

IPB en OiS - Van der Reeschool (word)
Opleiden in school: inbedding in IPB, impuls voor IPB.

  IPB format werkplan - SWVOO Oost-Groningen (word)
Werkplan IPB, korte beschrijving van de activiteiten die ondernomen moeten worden om IPB te realiseren, inclusief de bijbehorende organisatie.

  IPB op bestuurs en schoolniveau - RVKO (word)
Uitwerking IPB-beleid op bovenschools en schoolniveau.

JLD Inhoudsopgave IPB map - SBNOTW (word)
Inhoudsopgave van IPB-map, inclusief opleiden in school, van de 3 Jan Ligthart-scholen.

  JLH Inhoudsopgave IPB map - SBNOTW (word)
Inhoudsopgave van IPB-map, inclusief opleiden in school, van de 3 Jan Ligthart-scholen.

  JLR Inhoudsopgave IPB map - SBNOTW (word)
Inhoudsopgave van IPB-map, inclusief opleiden in school, van de 3 Jan Ligthart-scholen.

  Kadernotitie IPB - SWVOO Oost-Groningen (word)
Kadernotitie IPB. IPB gekoppeld aan strategisch beleid van de scholen/bestuur.
  

[ Pagina 1 - 2 ]        

     
fiets.jpg (8909 bytes)