Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

Producten
Bestuursspecifieke benadering - stappen om draagvlak te creëren    

  PDS juli 2003 - SKOZOK Veldhoven (word)
Verantwoording en opbrengsten van het project Opleiden in school.

Het PDS-traject binnen de stichting - SCOH (word)
Achtergrondinformatie hoe en wat is OiS.

Persbericht colleges in school - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Persbericht over de wijze waarop de opleiding colleges in de basisschool verzorgt zodat de theorie letterlijk direct gekoppeld wordt aan de praktijk van de basisschool.

Persbericht Opleiden in de school - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Persbericht over het project Opleiden in school.

  Presentatie opleidingsleerkracht - OOG Amsterdam (powerpoint) 
Presentatie over de Opleidingsleerkracht: competenties en opleidingstraject verzorgd door het Seminarium van Orthopedagogiek.

  Presentatie - SPCO (powerpoint)
Presentatie van het project Opleiden in school.

  Presentatie 1 - Ambiorix (powerpoint)
Presentatie met informatie over de opzet en uitwerking van het project Opleiden in school binnen de stichting Ambiorix.

Presentatie Opleiden doe je samen - IJsselronde (powerpoint)
Presentatie van het project Opleiden doe je samen.

Presentatie OIS - PCBO Tytsjerksteradiel  (powerpoint)
Presentatie over het project, de wijze waarop men het wil vormgeven, de relatie naar IPB en de afspraken in de regio

Presentatie pabo - IJsselronde (powerpoint)
Presentatie waarin de opleiding in nieuwe vorm wordt toegelicht.

Presentatie start pilot - OPO Apeldoorn (word)
Sheets ten behoeve van presentatie over het project waarin kernpunten van de pilot worden aangestipt.

  Programma werkconferentie april 2003 - OOG Amsterdam (word) 
Programma presentatie op werkconferentie opleiden in school po d.d. 15 april 2003.

  Programma werkconferentie mei 2003 - OOG Amsterdam (word) 
Programma presentatie op de landelijke conferentie opleiden in school primair onderwijs d.d. 12 mei 2004.

  Promo Opleiden in school - Schoolbesturen ism Driestar (powerpoint)
Presentatie over project Opleiden in school waaronder informatie over de opleiding tot coach.

  Project OiS - SCO Lucas (powerpoint)
Presentatie vanuit de stichting voor de scholen over wat OiS is, welke wensen het schoolbestuur heeft en hoe de taakgroep geformeerd gaat worden.

  Projectinformatie voor studenten - SBNOTW (word)
Informatie vanuit het ROC voor studenten over de mogelijkheden van het project opleiden in school en uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst.

  Projectnieuwsbrief 1 - SBNOTW (word)
Nieuwsbrief over het project opleiden in school.

  Projectnieuwsbrief 2 - SBNOTW (word)
Nieuwsbrief over het project opleiden in school.

  Samen opleiden en directeurenberaad - SKPOW (word)
Informatie over het vervolgtraject en de mogelijkheden om opleiden in de school verder vorm te geven.

   Samenwerkingspartners Opleiden in school - SPO Utrecht (word)
Informatie over alle participanten en uitgangspunten in het kader van opleiden in school.

  Schoolkrant - SBNOTW (word)
Informatie aan ouders over het project Opleiden in school.

  Schoolontwikkeling St Jan - SKOZOK Veldhoven (word)
Waarin een kleine school groot kan zijn in het kader van opleiden in school: over teamteaching en PDS

  SLB mogelijkheden OIS - Tangent (word)
Mogelijkheden die Opleiden in school kan bieden.

Stappen van het OiS-project - Van der Reeschool (powerpoint)
Presentatie na een jaar ervaringen opdoen als Opleider in school.

Startdocument - PCBO Tytsjerksteradiel  (word)
Startdocument: visie op een gedualiseerde CHN-Lerarenopleiding.

  Een strategisch plan voor de invoering van teamteaching - SKOZOK Veldhoven (word)
Strategisch plan over het invoeren van teamteaching.

Teaminformatie december 2003 over Samen Sterker in Opleiden - CPOV (word)
Informatieflyer voor teamleden met tussentijdse informatie over het project op de school: Samen Sterker in Opleiden.

Teaminformatie februari 2004 over Samen Sterker in Opleiden - CPOV (word)
Informatieflyer voor teamleden met tussentijdse informatie over het project op de school: Samen Sterker in Opleiden.

Teaminformatie juni 2003 over Samen Sterker in Opleiden - CPOV (word)
Informatieflyer voor teamleden over een nieuw project op de school: Samen Sterker in Opleiden.

Teaminformatie juni 2004 einde van de pilot Samen Sterker in Opleiden - CPOV (word)
Informatieflyer voor teamleden over de afronding van de pilot: Samen Sterker in Opleiden.

  Teamteaching schepelweyen - SKOZOK Veldhoven (word)
Teamteaching op de Schepelweyen: nieuwe kansen om te leren.

  Toevoeging vraag enquête ouders - SBNOTW (word)
In de ouderenquête worden vragen opgenomen gericht op de aanwezigheid van stagiaires in de school.

  Uitnodiging - SPCO (word)
Uitnodiging ter bespreking van het projectplan Opleiden in de school.

  Verslag bijeenkomst opleidingsscholen - SBNOTW (word)
Verslag van de bijeenkomst met toekomstige opleidingsscholen van de opleiding Onderwijsassistent van het ROC Midden Brabant.

  Verslag OPLIS-evaluatiebijeenkomst - SWVOO Oost-Groningen (word)
Verslag van de evaluatiebijeenkomst met betrokken scholen. Een overzicht van de activiteiten en evaluatieve opmerkingen.

  Visie op leren en opleiden - Ambiorix (word)
Visiestuk over Leren en Opleiden met consequenties voor het opleiden en begeleiden.

  Voorgenomen besluit GMR iz projectplan - SPCO (word)
Formulier Voorgenomen besluit van de SPCO inzake projectplan Opleiden in school bestemd voor de GMR.

  Voortgangsrapportage Opleiden in school - SKOZOK Veldhoven (word)
Voortgangsrapportage over t/m 2003 en voornemens en aandachtspunten voor 2004.

  Voortgangsrapportage PDS juni 2003 - SKOZOK Veldhoven (word)
Voortgangsrapportage Opleiden in school van de basisschool St. Jan, wat gedaan, resultaten, ervaringen en knelpunten.

Waarom is het noodzakelijk om de ingeslagen weg - SKOZOK Veldhoven (word)
Verslag waarom opleiden in school noodzakelijk is op de St. Jan.

[Pagina 1 - 2  ]       

     
fiets.jpg (8909 bytes)