Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkEen impuls aan IPB met organisatorische obstakels

Ervaringen van de Van der Reeschool (REC Noord Nederland, cluster 4)
Gesprek met Leo Sluiter (Opleider in school) en Wietse Blink (directeur Van der Reeschool)

De Van der Reeschool is een school voor kinderen met sociale en/of emotionele ontwikkelingsproblematiek en beoogt een onderwijsaanbod te realiseren voor leerlingen met een cluster4-indicatie (schoolgids 2003-2004). Dit alles gebeurt op zes verschillende locaties, waarbij iedere locatie zijn eigen kenmerken heeft (bijvoorbeeld so-onderwijs, vso-onderwijs, MKD, kinder- en jeugdpsychiatrie).
De grote diversiteit aan aanbod en populatie maakt dat personeelsbeleid hoog op de agenda staat. Personeel vormt immers het kapitaal van je school, aldus directeur Wietse Blink. 
De schoolorganisatie groeiend en maakt een ontwikkeling in bestuurlijke zin door. Vanaf 1 januari 2004 zal het REC Noord-Nederland cluster 4 (RENN4) waarin 10 scholen participeren een feit zijn.

Nieuwe impuls aan IPB
Wietse Blink licht toe waarom er gekozen is voor deelname aan Opleiden in school: Het vinden van geschikt personeel is in deze tak van onderwijs per definitie lastig. Je bevindt je als het ware aan de onderkant van het onderwijs, leerlingen die hier uitvallen hebben weinig alternatieven. Werk maken van personeelsbeleid is niet nieuw, maar de uitwerking van het project Opleiden in school zou  een nieuwe impuls kunnen betekenen voor een meer integrale aanpak.
Omdat er binnen de school een grote variŽteit aan personeel rondloopt (startende leerkrachten, zij-instromers, ongekwalificeerd personeel), stond het project snel in de steigers.
Leo Sluiter, heeft veel kennis en ervaring met het begeleiden van studeren binnen en buiten de school. Hij zag gelijk mogelijkheden om OIS goed te organiseren. Als zorgcoŲrdinator heeft Leo tot taak ontwikkelde expertise over te dragen aan scholen binnen de samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt onder andere door advisering van zorgteams, coaching van leerkrachten, IB-ers, mentoren, procesbegeleiding, deskundigheidsbevordering. De functie Opleider in school is op zijn lijf geschreven.

Weerbarstige praktijk
Hogeschool Windesheim benaderd als partner in het project. Met enthousiasme ging men aan de slag. De eerste studenten dienden zich aan en daarmee ook de eerste knelpunten: het bekostigen van LIO-ers (waarbij studenten dat ook als randvoorwaarde meegaven!) was een eerste drempeltje.
Er werd in samenwerking met Windesheim een coachcursus opgezet. Leo benaderde de coaches en andere belangstellenden (investeren in de toekomst) binnen de school en zette de organisatie in de startblokken. Toen bleek dat er vanuit de Hogeschool geen sprake kon zijn van gesloten beurzen bij de uitvoering van de cursus, werd het geheel in de wacht gezet.
Ook afspraken rond het assessment (welke beoordeling gebeurt in de praktijk door de opleider in school en wat gebeurt door de Hogeschool) om tot diplomering over te kunnen gaan, waren al in een vergevorderd stadium.
 


De samenwerking staat onder spanning en frustreert nu de voortgang van het project en wat erger is, de betrokkenheid van de collegaís. Leo is nu gedwongen tot ad hoc oplossingen.

Opleiden in school: de relatie naar IPB
Organisatorische perikelen betekenen niet dat het project inhoudelijk stilstaat.
De Van der Reeschool kent een uitgewerkt taak- en functieprofiel voor de groepsleerkrachten. Er worden zeven verantwoordelijkheidsgebieden beschreven en per gebied de bijbehorende kerntaken. Dit profiel staat centraal bij de resultaat- en ontwikkelingsgesprekken met de leerkrachten. Op basis van dit profiel worden de afspraken rond competentie-ontwikkeling gemaakt. Dit moet voor alle medewerkers van de school een belangrijke leidraad worden.
Ook voor de LIO-ers, zij-instromers en ongekwalificeerde krachten geldt dit profiel, zij komen immers in het taakveld van de leerkracht te werken.
De LIO-er maakt op basis hiervan een eigen POP. In overleg met de opleiding en de school wordt duidelijk hoe de LIO-er zijn/haar POP gaat realiseren.

Leren op de werkplek
Elke LIO-er heeft een eigen coach gericht op het werken in de dagelijkse praktijk. Als Opleider in school begeleidt Leo alle studenten van de Van der Reeschool. De POPís gelden daarbij als leidraad. Hij houdt het totaaloverzicht en lost problemen op.
Opmerkelijk is dat de inbreng van de school door het project Opleiden in school veel groter is geworden. Studenten zijn heel doelgericht bezig. In de praktijk lopen zij wel tegen leerlingen aan met specifieke problemen waarbij de afstemming met de theoretische opleiding (nog) ontbreekt.

Wat de zij-instromers betreft heeft Leo verschillende ervaringen.
Hij volgt zelf het assessmenttraject bij de hogeschool om assessor te worden. Daar mist hij in het assessment de aandacht voor de sociaal emotionele en pedagogische invalshoek. Juist de aspecten die op de school van zeer groot belang zijn worden onderbelicht. Zij-instromers vanuit de school die een assessment hebben ondergaan, komen niet goed uit de bus, terwijl zij op school goed functioneren. Datgene wat in dit type onderwijs van belang is, komt bij het assessment niet uit de verf. Reden voor Leo zeer kritisch bij dit traject betrokken te zijn.

Gewenste impuls voor het personeelsbeleid?
Zowel de directeur als opleider in school kijken daar als volgt tegenaan:
Als ons nieuwe personeel (in alle varianten) optimaal begeleid, gecoacht en beoordeeld kan worden ten einde de kwaliteit van het primaire proces te waarborgen dan is het project geslaagd en is de impuls die we aan het personeelsbeleid wilden geven zinvol geweest. 
Bovendien biedt het samengaan in RENN4 nieuwe mogelijkheden. Op termijn zou een Opleider in school voor het totale REC 4 een goede optie kunnen zijn.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)