Home  

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkSKPOW: naar afstemming tussen lerende, werkplek en opleiding

In de match tussen student, school en opleiding speelt een praktisch probleem. SKPOW wil een langdurige opleidingsrelatie aangaan met een groeiende groep studenten 10 oplopend tot 40, onder het motto Vinden en binden. Daarnaast wil SKPOW dat studenten bijdragen aan schoolontwikkelingsvragen die leven binnen scholen van het bestuur. Een school wil bijvoorbeeld aanvankelijk en begrijpend lezen een extra stimulans geven en zoekt daarvoor een geschikte kandidaat. Geen van de 10 studenten heeft hiervoor gekozen en de school krijgt te maken met een student die gekozen heeft voor ICT. Hoe los je dit op?

Matchen van LIO’s en scholen
De vraag waarmee een student de school binnenkomt lijkt niet gebaseerd op een duidelijke visie op competentieontwikkeling, maar op basis van inhoudelijke affiniteit en bijpassende leervragen. Wanneer een student, uitgaande van het SBL-competentiemodel, een bepaald competentieprofiel heeft verworven wat betreft pedagogisch, vakdidactisch, organisatorisch, interpersoonlijk handelen en het handelen naar collega’s en ouders/externen kan deze student per competentiedomein leervragen formuleren. Vervolgens kun je binnen een schoolontwikkelingsthematiek zoals het verbeteren van aanvankelijk en begrijpend lezen zoeken naar activiteiten die de student verder helpt bij zijn leervragen. Wanneer een student bijvoorbeeld nog behoefte heeft zijn organisatorisch handelen (klassenmanagement) te verbeteren, zou een student zich kunnen toeleggen of de praktisch-organisatorische aanpak van niveaudifferentiatie bij aanvankelijk lezen. Tegelijkertijd kan deze student op teamniveau betrokken zijn bij de invoering van een nieuwe leesmethode. 
De affiniteit van de student met ICT kan ingezet worden om de gebruiksmogelijkheden van ondersteunende software binnen de groep te onderzoeken.
 Belang van een open en wendbaar competentiemodel

Een goede match tussen student/zij-instromer, school en opleiding kun je realiseren wanneer je werkt op basis van een gemeenschappelijk, open en wendbaar competentiemodel. Zo’n model levert voor iedere lerende een ‘leervragen-profiel’ op, dat in principe binnen iedere onderwijskundige schoolontwikkelingsthematiek die een groep/bouw betreft kan worden verworven. Wat je waar leert is zowel afhankelijk van het ‘leervragen-profiel’ als van de schoolontwikkelingsthematiek tegen de achtergrond waarvan een student/zij-instromer competenties verwerft.
De matching zou in theorie nog meer gestroomlijnd kunnen worden naar de affiniteit van studenten, wanneer scholen hun onderwijskundige profiel zouden verhelderen evenals de daaruit voortvloeiende eisen aan het competentieprofiel c.q. ‘leervragen-profiel’ van studenten/zij-instromers.

Struikelblokken bij matching
De praktijk blijft echter weerbarstig. Door onverwachte ontwikkelingen bij de student, de school en/of het opleidingsinstituut is het vaak lastig in een vroeg stadium tot de gewenste matching over te gaan. Of de positie van studenten is nog niet helder (o.a. leervragen-profiel, affiniteit, leeroriëntatie, beschikbaarheid voor de school, noodzakelijke reistijd), of de school is er nog niet klaar voor (o.a. formatieplanning, schoolontwikkelingsplannen, professionaliteit opleiders in school) of het opleidingsinstituut is er nog niet klaar voor (o.a. stageplaatsing, helderheid over beschikbaarheid/inzet instituutsbegeleiders, professionaliteit opleidingsdocenten).
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)