Home    

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkEerstejaars pabo-studenten leren in Twente op de werkplek


Binnen opleiden in school van VPCO Centraal Twente leren eerstejaars studenten met een VWO-vooropleiding op de werkplek. De educatieve partner Hogeschool Edith Stein signaleerde een snelle uitval van instromende VWO-studenten. Het (lage) niveau en tempo in de opleiding waren hier debet aan. Vanuit basisscholen was er daarnaast behoefte aan om ook voormalig vwo-ers in het team op te nemen. Voor deze doelgroep werd de pilot opleidingsscholen gestart. In deze pilot is sprake van een hoge mate van zelfsturing door de student. Studenten moeten zelf informatie kunnen ordenen en structureren, goed kunnen plannen, veel discipline hebben, zelf duidelijkheid weten te scheppen. Dat vraagt veel van ze, niet iedere zeventien-/achtienjarige is er aan toe dit al zo zelf aan te sturen.

Niet alle vwo-ers zijn geschikt
In de loop van de pilot is de aanvankelijke opzet VWO-studenten te kiezen losgelaten. Het bleek geen garantie voor de gewenste mate van zelfsturing. In de praktijk blijken er ook MBO-ers en havisten te zijn die de zelfsturing prima aankunnen, alsmede omzwaaiers binnen het HBO. 
 De crux zit hem daarin dat studenten werkrelaties aangaan met mensen op de basisschool in plaats van met medestudenten en docenten waarvan zij veel les hebben. Zij krijgen op de opleiding veel korte modules en hebben weinig te maken met 'lotgenoten'. De persoonlijke verhalen van deze student komen terug in de basisschoolteams. 

Reflectie en zelfsturing
De studenten zijn veel in de praktijk, wel 2 tot 2 Ĺ dag per week. Daarom moeten zij in staat zijn zowel in theorie als praktijk veel zelfsturing toe te passen. Opleiders in school en pabo-docenten nodigen hen voortdurend uit tot reflectieve processen. Naar aanleiding van praktijkervaringen formuleren zij hun leervragen. 
Een klacht van veel mentoren ten aanzien van het oude opleidingssysteem was dat de opdrachten van de pabo wezensvreemd zijn aan de onderwijspraktijk. Deze studenten weten zelf ervoor zorg te dragen dat hun leervragen aansluiten op de praktijk van de groep leerlingen in de basisschool c.q. de praktijk binnen het team. De ontwikkeling van de student is het uitgangspunt, de mogelijkheden hiertoe op de werkplek zijn aangrijpingspunt voor actie, reflectie en theoretische verdieping. 
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)