Home  

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkOpleidingsco÷rdinatoren RVKO banen de weg voor opleiden in school (Rotterdam)

Opleidingsco÷rdinatoren RVKO banen de weg voor opleiden in school (Rotterdam)
"Personeelstekorten binnen de RVKO hebben niet alleen betrekking op leraren maar werken ook door in de beschikbaarheid van capabele directieleden en capabele begeleiders", aldus Peter van Deursen, directeur Nicolaasschool. "Niet alle scholen kennen een zodanige structuur en cultuur dat het leren van leraren en andere personeelsleden adequaat ondersteund kan worden." De Nicolaasschool wil hier RVKO-breed verandering in brengen en heeft drie andere scholen gemobiliseerd.
De praktijk van alledag vraagt namelijk zoveel aandacht en energie dat schoolteams niet altijd systematisch investeren in de begeleiding van nieuw talent. De druk van de uitvoering vraagt vaak om andere prioriteiten. Dit betekent dat de rol van mentor/coach soms niet als reguliere taak wordt opgevat, laat staan dat daarvoor specifieke expertise verworven en ingezet wordt.
Annemarie Brinkhof, opleidingsco÷rdinator in de Nicolaasschool probeert daar meer systematisch mee om te gaan. Doordat zij naar het team ook een leidinggevende functie vervult, is het gemakkelijker om het belang en de noodzaak van een goede begeleidingsrol voor iedereen onder de aandacht te brengen.
Daar waar het binnen de school - door de al aanwezige openheid en lerende houding naar elkaar - relatief gemakkelijk is draagvlak te verwerven, is het lastiger om andere schoolteams net zo enthousiast te krijgen. De deelnemende scholen zien wel het voordeel om binnen de opleiding talentvolle studenten ("de krenten uit de pap") te kunnen halen, maar zijn er tegelijkertijd huiverig voor dat de pabo een deel van haar verantwoordelijkheden en taken afschuift naar het veld zonder dat daar facilitering tegenover staat.

Het begeleiden van studenten
De introductie van een formele opleidingsco÷rdinator op de Nicolaasschool roept meteen vragen op over de afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen school en pabo. 
 'Welke rol vervult de opleidingsco÷rdinator ten aanzien van portfolio-ontwikkeling, assessment/beoordeling?', 'Waar houdt de verantwoordelijkheid van de opleidingsco÷rdinator en mentor/coach op en waar begint 
de verantwoordelijkheid van de pabo? Wat betekent dit voor de onderlinge taakverdeling?'
De afspraken hierover zijn betrekkelijk vaag, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. 
Wat schiet de Nicolaasschool ermee op wanneer zij bijvoorbeeld een beoordelende taak mag vervullen zonder dat daar formatietijd tegenover staat? Het betekent een verzwaring van de begeleidingsinspanningen die ten koste gaat van andere noodzakelijke taken op schoolniveau.
Al met al moet uitgezuiverd worden wat tot de reguliere inspanningsverplichting hoort van scholen ten aanzien van opleiding/begeleiding (o.a. de helft van het aantal formatieplaatsen beschikbaar stellen voor stagiaires) en wat daar bovenop komt.
Voor scholen moet glashelder zijn wat het directe teambelang is om een specifieke rol als begeleider in een opleidingsschool te vervullen. De recente brief vanuit de pabo waarin alle scholen worden opgeroepen om zich aan te melden als opleidingsschool maakt dat in de beeldvorming de meerwaarde van opleiden in school verwaterd. Immers, iedere school is opleidingsschool. Opleidingsschool is dus eigenlijk een synoniem voor stageschool of praktijkschool: oude wijn in nieuwe zakken.
Dit soort signalen werkt averechts wanneer een school als de Nicolaasschool probeert haar opleidingsfunctie serieus te nemen en deze in te passen in de ondersteuning van de loopbaan van haar personeel. Opleiden als onderdeel van IPB is iets anders en veel meer dan het overnemen van de begeleiding van stagiaires op de werkplek.
Dit goed voor het voetlicht brengen bij het bestuur(sbureau) is niet altijd gemakkelijk. De acute (personele) knelpunten waarmee de RVKO kampt slokken zoveel aandacht op dat niet altijd zichtbaar wordt hoe op de werkvloer structureel gewerkt wordt aan het concretiseren van opleidingsbeleid.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)