Home  

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

PraktijkNetwerk Noord: draagvlak verwerven voor opleiden in school

De meeste projectsubsidies voor opleiden in school zijn aangevraagd door besturen. De plannen zijn niet altijd volledig gecommuniceerd met schooldirecteuren en hun teams. Draagvlak verwerven voor opleiden in school is een proces dat nogal wat tijd in beslag neemt. 
Naast veel vragen over de besteding van gelden, zoals vastgelegd in convenanten met de pabo roept opleiden in school op de werkvloer weerstand op. Scholen ervaren het fenomeen opleiden in school als het afschuiven van de begeleidingstaak van de pabo naar scholen. De facilitering is in hun ogen onvoldoende om de omvangrijke begeleidingsverantwoordelijkheid te dragen. Doordat de tekortenproblematiek nog maar beperkt voelbaar is, ontbreekt bij veel scholen het urgentiebesef wat betreft opleiden in school.
Om scholen toch te betrekken bij het project vraagt van bestuurders en bovenschoolse managers uiterst zorgvuldig opereren. Het tijdstip waarop de projectgelden binnenkwamen maakte dat verschillende projecten nog in de voorbereidende fase zitten.
Omdat betreffende besturen en directies niet makkelijk kunnen inbreken in het taakbeleid van het huidige schooljaar, betekent dit dat het project nu voor een belangrijk deel op de schouders rust van degene die namens het bestuur als opleiders in school functioneren. De inbedding in het beleid van scholen kan pas goed van start gaan als er binnen scholen voldoende draagvlak is verworven. Hetzelfde geldt voor de professionalisering omtrent opleiden in school. Zo hebben sommige mentoren moeite met verplichte deelname aan de coachcursus. Professionaliseringsplannen voor het actuele schooljaar worden al uitgevoerd en daarin is nog geen tijd gereserveerd voor opleiden in school. Bovendien plaatsen mentoren vraagtekens bij de wenselijkheid van opleiden in school. Een en ander wordt als een taakverzwaring ervaren die ten koste gaat van primaire processen in de groep.
 
.

Het verwerven van draagvlak binnen scholen is daarmee voor de besturen een punt van zorg. Welk voordeel is er voor scholen te verwachten van opleiden in school wat betreft de initiŽle opleiding?

Motieven om opleiden in school op te pakken
Motieven die (directies van) scholen mogelijk aanspreken:
korte overleglijnen tussen begeleider (opleider in school) en mentoren
intensievere en laagdrempelige begeleiding
een opleider in school heeft goed zicht op competenties en ambities van aankomende collega's, deelname aan opleiden in school kan een kweekvijver met nieuw talent vullen
door te werken met betaalde LIOís ontstaat een binding (werkgevers-werknemersrelatie)
Wat je niet moet doen:
De standaard stagevergoeding zoals in het verleden gebruikelijk was moet je niet bij scholen weghalen om convenanten mee te bekostigen. Scholen ervaren dit als een sigaar uit eigen doos. De vergoeding kregen ze toch al. Pak dit niet af want daarmee verspeel je goodwill bij scholen.

Van initiatief tot draagvlak
Om als initiatiefnemer tot draagvlak te komen bij scholen kun je de volgende stappen zetten:
Breng voor alle betrokkenen in kaart wat er al gebeurt en hoe dit wordt gewaardeerd (bijv. de werkzaamheid van het bestaande convenant met de pabo, opleidingstrajecten voor zij-instromers, onderwijsassistenten, LIO, kweekvijvertrajecten)
Vorm met directeuren een duidelijke koers: Hoe kan opleiden in school inspelen op gewenste en al uitgezette schoolontwikkelingstrajecten? Wat moet beter dan momenteel gebeurt? Maak duidelijke afspraken over facilitering. Richt een beleidsgroep opleiden in school in.
Kies enthousiaste directeuren om hun team te mobiliseren. Laat deze directeuren zelf intern hun beoogde coŲrdinator opleiden in school en hun coaches benaderen.
  
  schoolkinderen.jpg (8438 bytes)