Home   

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Werkplekleren Competentieleren    
Competentieleren en authentiek toetsen

Ieder schoolteam kan werkplekleren en competentieleren inbedden in haar integraal personeelsbeleid. Dit kan aan de hand van onderstaand cyclisch keuzeproces.
Dit proces van beroepsgerichte competentieontwikkeling kun je samenvatten in vijf centrale vragen voor onderwijspersoneel (in opleiding):
> Binnen welke leer-werksituaties heb ik ervaring opgedaan?
> Vanuit welke taakstelling heb ik gewerkt?
> Op welke conceptuele basis heb ik daarbij gehandeld?
> Welke effecten heb ik in de beroepspraktijk gerealiseerd?
> Wat betekent dit voor mijn persoonlijke leerroute?

De leer-werksituatie inrichten als een krachtige omgeving 
In iedere werksituatie krijgen professionals te maken met verschillen in complexiteit van handelen, verschillen in mate van verantwoordelijkheid en intensiteit (duur) van hun handelen. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of je in een combinatiegroep met leerlingen uit tien verschillende landen van herkomst een week invalwerk verricht of in dezelfde groep als onderwijsassistent een groepje van vijf leerlingen bij niveaulezen ondersteunt. 
Door alledaagse werksituaties te inventariseren en te ordenen op complexiteit, mate van verantwoordelijkheid en intensiteit ontstaat een arsenaal praktijknabije leersituaties. Deze leer-werksituaties kunnen schoolteams in verschillende scholingstrajecten inpassen.

Functiebouwwerk opstellen en taken toewijzen
De wijze waarop scholen hun functiebouwwerk opstellen en taken toewijzen is afhankelijk van hun visie op het primair proces en de organisatie van de school. Een school die werkt met teamteaching en heterogene leeftijdsgroepen ziet er anders uit dan een traditionele school met leerstofjaarklassensysteem en relatief autonome groepsleerkrachten.

Scholings- en coachingstrajecten faciliteren 
Het competentiemodel van SBL vormt een goed vertrekpunt voor professionele ontwikkeling. Om het abstracte model bruikbaar te maken voor opleidingstrajecten is een nadere toespitsing gewenst.
Scholen kunnen op basis van verschillen in taken en functies ook verschillen wat betreft te verwerven competenties. Scholings- en coachingstrajecten kunnen zo per (type) school variŽren.

Functionerings- en beoordelingsprocedures hanteren 
Personeelsverantwoordelijken en opleiders kunnen het functioneren binnen verschillende taken en functies volgen en beoordelen op gerealiseerde effecten bij kinderen/collega's/ouders/externen. Deze bedoelde en onbedoelde effecten zijn bijvoorbeeld waarneembaar door (zelf)observaties, interviews en metingen.

(Studie)loopbaantrajecten faciliteren 
Personeelsverantwoordelijken en opleiders kunnen samen met medewerkers (in opleiding) op basis van beoordelingsresultaten en persoonlijke ontwikkelingsplannen zinvolle leer-werksituaties ontwerpen. Afhankelijk van het zelfsturend en sociaal-communicatief vermogen kunnen medewerkers dit in meerdere of mindere mate zelf ter hand nemen. 
    
Links
  SBL keurmerktraject
TOM project
  Authentiek toetsen
  Toetswijzer
  Het leraarsnest (publicatie H. Mertens)