Home    

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Werkplekleren    
Werkplekleren

Veranderingen in de samenleving werken door tot in de klaslokalen. Zowel op het (ped)agogisch als op het vakdidactisch en organisatorisch vlak zijn vernieuwingen op scholen zichtbaar. Door sociaal-culturele en technologische ontwikkelingen en druk op de onderwijsarbeidsmarkt zoeken leerkrachten naar creatieve invullingen van hun werksituatie. Iedere werksituatie groeit zo uit tot potentiŽle leersituatie: daar waar nieuwe bekwaamheden (competenties) worden eigen gemaakt.

De werksituatie als potentiŽle leersituatie
Een werksituatie als leersituatie vraagt om:
een duidelijke taakstelling met bijbehorende competenties ("Wat is mijn taak in het veranderende primair onderwijs? Wat moet ik hiervoor kunnen?");
een kritische houding naar de eigen taakuitoefening 
("Wat is het resultaat van mijn handelen? Wat is mijn meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen?"); en 
een lerende houding 
("Hoe stel ik mijzelf in staat om voortdurend verbeteringen aan te brengen in mijn functioneren? Wat is mijn persoonlijk ontwikkelingsplan").
een krachtige leeromgeving
("Welke leer-werksituaties passen bij mijn POP? Hoe leer ik van: 

Competentieleren
Binnen scholen is het inrichten van de werksituatie als leersituatie voor competentieleren uitgegroeid tot een ware hype. Competentiemanagement en talentmanagement zijn de moderne oplossing voor kwalitatieve en kwantitatieve personele tekorten.
De beroepsgroep leraren - zoals vertegenwoordigd door het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL) - heeft een competentiemodel ontwikkeld om het competentieleren van leraren te richten.
  SBL

Instrumenten
CITO Groep en KPC Groep ontwikkelen samen met lerarenopleidingen instrumenten om competentieleren te ondersteunen en authentiek te toetsen.
  Competentieleren en authentiek toetsen

Ida Oosterheert (2001) heeft in haar proefschrift How Student Teachers Learn zicht gegeven op de wijze waarop leraren in opleiding bij werkplekleren baat hebben bij procesgerichte sturing en coaching. Verschillende opleidingen trachten deze leerpsychologische benaderingswijze te realiseren.
SBL en KPC Groep ontwikkelen samen met praktijkdeskundigen uit het primair onderwijs methoden om de kwaliteit van opleiden in school en werkplekleren in kaart te brengen.
PotentiŽle educatieve partners van scholen (bijv. pabo's en ROC) maken parallel aan het opleiden in de school ook een ingrijpend veranderingsproces door. De toenemende marktwerking dwingt hen meer vraaggestuurd te werken en de eigen organisatiestructuur en cultuur in lijn te plaatsen met de omgeving.