Home    

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
     
  Kennisbasis Samenwerking Organisatieontwikkeling    
Verschillen in organisatieontwikkeling
  
Opleiden in school is een vlag die vele ladingen dekt. 
Wanneer we opleiden in school opvatten als het bieden van stageplaatsen, beperken we het tot een afgeronde activiteit. Een activiteit die de orde en regelmaat in scholen niet te veel be´nvloedt.

Mede-opleider
Om mee te kunnen beslissen over het wel en wee van opleidingen is een formele rol als mede-opleider gewenst. 
Daarbij maak je gezamenlijke afspraken over: 
hoeveelheid stageplaatsen, 
de inzet van basisschoolcoaches, 
de contactpersonen en begeleiders vanuit de opleiding, 
de visie, werkwijze en onderlinge taakverdeling in begeleiding en beoordeling, 
de afstemming tussen de organisatie en co÷rdinatie binnen de school en de opleiding.

Verbreding samenwerking
Naast afspraken maken is professionalisering gewenst om de rol als mede-opleider te kunnen vervullen.
Wanneer een schoolteam als mede-opleider actief is, kan zij de samenwerking met opleidingen gaan verbreden tot een IPB-partnership of een kennisnetwerk primair onderwijs opbouwen. Dit stelt dan wel eisen aan de zorg voor kwaliteit in school en bij educatieve partners.
 

Opleiden in school als IPB-partnership

Wanneer je met opleiden in school kwalitatieve en kwantitatieve personele problemen wilt oplossen, vraagt dit om gerichte acties naar zowel nieuw als zittend personeel.
Kwaliteitsverhoging van zittend personeel vraagt om hele andere acties dan in de regulier dagopleiding gebruikelijk is. Om de juiste stappen te kunnen zetten moet een schoolteam duidelijk weten welke competenties zij al in huis heeft, welke zij via mobiliteit binnen het bestuur kan verwerven en voor welke zij opleidingstrajecten nodig acht.

Keuzes maken
Vervolgens kan zij op zoek gaan naar een educatieve partner (o.a. opleiding, onderwijsadviesbureau, universiteit), die hiervoor trajecten op maat kan ontwikkelen en uitvoeren.
Scholen maken daarbij keuzes:
in welke opleidingen op mbo-, hbo-, post-hbo- en universitair niveau willen wij participeren?
welke typen trajecten kunnen wij intern ondersteunen (o.a. voltijd, deeltijd, duaal, zij-instroom, nascholing, kweekvijvers, teamleren)?
welke interne professionalisering wat betreft opleidingsvaardigheden is hiervoor gewenst?
wat willen wij investeren in ontwerp en uitvoering van maatwerktrajecten?
met welke educatieve partners kunnen we dit het beste realiseren? 

Opbouwen kennisnetwerk primair onderwijs
Wanneer scholen zich in dit keuzeproces laten leiden door datgene wat zij bij kinderen willen realiseren, dan bouwen zij hun eigen kennisnetwerk primair onderwijs op.

Kennisontwikkeling in de frontlinie
Wanneer scholen opleiden in school gebruiken om hun onderwijs te vernieuwen, bouwen zij hun eigen kennisnetwerk primair onderwijs op.
Naast het vernieuwen van hun personeelsbeleid, zoals bij een IPB-partnership, vindt ook systematische vernieuwing plaats van het werken met kinderen.
Daartoe verrichten scholen op de werkplek (actie)onderzoek, waarvan zij de onderzoeksresultaten direct kunnen gebruiken bij hun vernieuwingen. Parallel hieraan bieden zij de mogelijkheid aan opleiders, adviseurs en onderzoekers om zichzelf op de werkplek te professionaliseren. Het schoolteam functioneert daarbij als een groep velddeskundigen.
In onderwijskundig jargon heet dit kennisontwikkeling in de frontlinie.
    
Links
  Kwaliteitszorg (KPC Groep)
  Instituut Nederlandse Kwaliteit
  Investors in people (IiP) Nederland
  Opleidingsscholen primair onderwijs (publicatie W. Roelofs)