Home     

Nieuwsberichten De Praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners
 
Kennisbasis
  
     Artikelen en links

Artikelen

Op zoek naar de kenmerken van een krachtige werkplekleeromgeving voor aanstaande leraren in de basisschool / J. Geldens, H.L. Popeijus, Th. Bergen.
In: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders jrg. 24 nr. 2, april 2003, p. 15-23.
Een belangrijke vraag voor de opleidingen is wat de kenmerken zijn van een krachtige werkplekleeromgeving voor aanstaande leraren. Op basis van literatuuronderzoek zijn achttien kenmerken geselecteerd die een indicatie voor een krachtige werkplekleeromgeving.

Geen klas naar huis door samenwerking PABO NHL met openbare basisscholen in Leeuwarden
http://www.educatiefpartnerschap.nl/samenopleiden/nieuws 

Scholen en opleidingsinstituten sluiten regionaal convenant.
In: Dekanoloog nr. 6 (juni) 2004, p. 35
Scholen van het Voortgezet Onderwijs en ROC's in de noordelijke drie provincies hebben met drie onderwijsinstellingen voor het opleiden van leraren een convenant afgesloten. Dit convenant bouwt voort op eerdere projecten m.b.t. het gezamenlijk opleiden van leraren.

Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie?
Hoe zien team en schoolleiding 'Opleiden in de school' en hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de opvattingen over opleidingsscholen in overheidsbeleid en (internationale) literatuur.
In: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders (25) nr. 2 (2004), p. 11-16

Werken aan leerkracht betekent continu werken aan kwaliteit. Toespraak van minister van der Hoeven op het VELON-congres 2004.
In: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders (25) nr. 2 (2004), p. 50-52

Extra geld voor lerarentekort grote steden.
De vier grote steden en Almere krijgen extra geld om zij-instromers op te leiden om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs aan te pakken.
In: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders (25) nr. 2 (2004), p. 60

Arbeidsmarktbeleid: regionale convenanten
In: Schoolmanagers VO 5 april 2004, p. 19-21
Scholen en lerarenopleidingen slaan de handen ineen maken  afspraken in regionale convenanten en verenigen zich in regionale platforms. Voordelen worden belicht door Theo Peperkam
 
De zij-instromer
In: OCW Onderwijsmagazine O nr. 1 (2004), p. 38
Volgens de Aandachtsgroepenmonitor 2003 waren per 1 januari 2003 in het primair onderwijs ongeveer 1000 en in het voortgezet onderwijs 525 zij-instromers werkzaam. Artikel bevat enkele cijfers m.b.t. zij-instromers.

De school als professionele leerwerkgemeenschap: illusie of realiteit?/ G. van Luin en J. van Zon
In: VVO Magazine nr. 4, februari 2004, p. 12-13
In de school als professionele leerwerkgemeenschap staat het ontwikkelen van het leervermogen binnen de organisatie centraal. 
 
  Leraar wordt een aantrekkelijk beroep met een breed perspectief. OMO en Fontys ontwikkelen baanbrekend concept in het OMO-Fontysproject.
In: Omologie nr. 3, 2003, p. 4-7
In een vernieuwd samenwerkingsprogramma hebben OMO en Fontys innovatieve ontwikkelingslijnen uitgezet voor het OMO-Fontysproject. 

  Duaal opleidingstraject als kweekvijver voor nieuwe docenten. (Voortgezet Onderwijs)
In: Schoolbestuur nr. 9 (november) 2003, p. 42-44
Het Pentacollege CSG is in augustus 2002 gestart met een duaal opleidingstraject voor docenten (DOD). De eigen havo- en vwo-leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om, na het behalen van het diploma, binnen het Pentacollege te leren het beroep van leraar onder de knie te krijgen.

School (te snel) tevreden met zij-instromer
In: Didaktief & school nr. 7 (september) 2003, p. 16
Uit de evaluatie van het zij-instroomtraject die de inspectie voor de zomer heeft gepubliceerd blijkt dat de meeste schoolleiders in het basisonderwijs tevreden zijn over het functioneren van hun zij-instromers.

De eerste schreden van de opleidingsschool / M. van Riessen.
In: Didaktief & school nr. 6 (juni) 2003, p. 39-39.
Wat is een opleidingsschool en hoe actief moeten scholen zijn bij de uitvoering van het opleidingsprogramma?

Het resultaat is geweldig maar je moet er wel tijd in willen steken. Inschakelen van zij-instromers als een oplossing voor het personeelstekort / N. Sprij.
In: BasisschoolManagement (mei) 2003, p. 34-36
Ervaringen van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort met het werken met zij-instromers.

Zij-instroom als onderdeel van IPB. Edison College in Apeldoorn werkt gericht aan de introductie en begeleiding van zij-instromers / Drs. D.P.J. Oosterveld.
In: VBSchrift (mei) 2003, p. 21-23.
Het slagen van het werken met zij-instromers gaat niet vanzelf: hiervoor zijn randvoorwaarden nodig. Een gesprek met Fred Ruijling van het Edison College in Apeldoorn waar met een twintigtal zij-instromers wordt gewerkt.

Links
  http://www.samen-scholing.nl 
  http://www.educatiefpartnerschap.nl 
  http://www.thelearningtoolkit.nl/
  http://www.deverrijking.nl/
  http://www.werkeninonderwijs.nl/ 
  http://www.vvo.nl/