Home  |

Nieuwsberichten De praktijk Inhoudelijke informatie over Opleiden in school Regionale netwerken deelnemende besturen en scholen Meest gestelde vragen over Opleiden in school Informatie over de projectgroep en regio-ondersteuners

FAQ
 
  
  


Meest gestelde vragen
  

  Aan welke criteria moet een opleidingsschool voldoen om in aanmerking te komen als erkend leerbedrijf?

  Wat is de rol van de coach?

  Welke competenties horen bij een startende leerkracht?

  Is er informatie over succesvolle interventies om te komen tot een professionele leercultuur?

  Wanneer een basisschool (bestuur) een belangrijk deel van de eindfase van een opleiding voor haar rekening neemt, zou dit betaald moeten worden als opleiding. De Pabo heeft minder kosten, de basisschool investeert. Hoe zit dat nu financieel?

  Ik volg nu de opleiding onderwijsassistente 4 (bbl)en wil daarna snel lerares worden. De school waar ik nu werk (Almere) wil eraan meewerken. Is Opleiden in school ook voor mij mogelijk?

  Aan welke eisen moeten onderwijsassistenten voldoen om te kunnen instromen in de Pabo?

  Waar vind ik informatie over "Opleiden in school" in het voortgezet onderwijs?
   

Aan welke criteria moet een opleidingsschool voldoen om in aanmerking te komen als erkend leerbedrijf?
Op dit moment is nog niet duidelijk aan welke criteria een opleidingsschool moet voldoen om in aanmerking te komen als erkend leerbedrijf. Er wordt al wel een Quick scan ontwikkeld door SBL/Ruud de Moor, maar de route naar certificering staat op de agenda van het beleidsplan Onderwijspersoneel dat de minister voor het zomerreces aan de tweede kamer stuurt.

Wat is de rol van de coach?
De coach begeleidt primair het leerproces van de student op de werkplek. De coach helpt de student bij zijn "POP", is zijn persoonlijke begeleider op school. 
In het land worden nogal verschillende termen gebruikt voor hetzelfde fenomeen (mentor/coach/praktijkbegeleider) en dezelfde termen voor een verschillend fenomeen (coach versus coach).
Daarom is het handig om functionele rollen te onderscheiden afhankelijk van de opvatting over opleiden in school:
> opvatting 1: leverancier stageplaatsen 
    -  functionele rol: begeleiden van stagiaires
> opvatting 2: medeopleider  
   - functionele rol: begeleiden van LIO's, duale studenten en zij-instromers (daar waar sprake is van
leer-arbeidsovereenkomsten en het werken met POP)
> opvatting 3: IPB-taak 
    - functionele rol: begeleiden van beginnende leraren en zittend personeel.
De taakstelling van praktijkbegeleiders binnen uw bestuur zal afhankelijk zijn van wat binnen uw bestuur de opvatting is over opleiden in school.

Welke competenties horen bij een startende leerkracht?
Er zijn twee soorten richtlijnen voor het curriculum van de pabo:
1. "Startbekwaamheden leraar primair onderwijs, Deel 1: startbekwaamheden en situaties", SLO, december 1997.
2. Het "Gemeenschappelijk curriculum PABO", Procesmanagement lerarenopleidingen, maart 1998. (bevat eindtermen, typering, exempels, pml@hbo-raad.nl.) 
Een verantwoording van de eindtermen is te vinden in de "Handreikingen voor instellingscurriculum PABO", Procesmanagement lerarenopleidingen, maart 1998.

Is er informatie over succesvolle interventies om te komen tot een professionele leercultuur (professionele lerende organisatie)?
Er is geen kookboek of handleiding waarin de route beschreven staat om te komen tot een lerende organisatie. Er zijn voor het onderwijs veel publicaties en een aantal zeer relevante boeken die ook als bronnenboek gebruikt kunnen worden om het gedachtegoed over lerende organisaties uit te dragen. 
Het zijn onder andere boeken van Peter Senge. Zijn laatste boek: "Lerende scholen, praktijkboek voor leerkrachten, ouders en iedereen die betrokken is bij scholing" is zeer de moeite waard om te lezen.
Een publicatie van het KPC Groep is: "Persoonlijk leiderschap in een lerende basisschool" (ISBN 90-6755-121-X)

Wanneer een basisschool (bestuur) een belangrijk deel van de eindfase van een opleiding voor haar rekening neemt, zou dit betaald moeten worden als opleiding. De Pabo heeft minder kosten, de basisschool investeert. Hoe zit het met financiering van de opleiding en het onderwijs?
HeroriŽntatie op de kosten en herverdeling van middelen is zeker een aandachtsveld dat belangrijk is voor de ontwikkeling van PDS in het primair onderwijs. Er zitten verschillende aspecten aan:
> Eťn student minder op een Pabo levert geen relevante besparingen. Immers er is geen leergroep minder en de volledige infrastructuur blijft noodzakelijk.
Een ander aspect is dat de student, mits goed georganiseerd, een relevante bijdrage levert aan het primaire proces. Immers de al aanwezige competenties of kwaliteiten van de student zijn inzetbaar. De organisatievorm die je hanteert moet daarvoor de ruimte bieden. Een flexibel school en/of groepsmodel is noodzakelijk.
> Naast het "leren" dat een student op de werkplek uitvoert, zijn er momenten dat de student op de opleiding aanwezig is. Een van de opbrengsten van het PDS project is dat we ervaring opdoen en  ingrediŽnten verzamelen die van belang zijn bij een heroriŽntatie in opleiding, werkplekleren en kansen en mogelijkheden voor een basisschool.

Ik volg nu de opleiding onderwijsassistent 4 (bbl)en wil daarna snel lerares worden. De school waar ik nu werk (Almere) wil eraan meewerken. Is Opleiden in school ook voor mij mogelijk? 
Opleiden in school is een ontwikkelproject waarin schoolbesturen en scholen in samenwerking met de opleidingen in hun regio interne opleidingstrajecten inrichten. Over het algemeen kunnen schoolbesturen je informeren over ontwikkelingen in de regionale onderwijsarbeidsmarkt en beschikbare vacatures. Waar het opleiden in school betreft kunnen schoolbesturen en hun scholen afspraken maken met ROC's en PABO's over duale opleidingsvarianten (leer-werktrajecten) voor onderwijsassistenten en leraren. De besturen die mee doen aan het landelijk ontwikkelproject Opleiden in school maken momenteel een begin met dergelijke afspraken. In de regio Almere is het bestuur openbaar onderwijs Almere op dit front actief (o.a. in samenwerking met pabo Almere). Over de mogelijkheden kunt u het beste contact opnemen met de bestuurscommissie openbaar onderwijs Almere. 

Aan welke eisen moeten onderwijsassistenten voldoen om te kunnen instromen in de Pabo?
Momenteel is er sprake van een interimregeling waarbij onderwijsassistenten niveau 3 kunnen instromen op de pabo. Daarnaast kunnen studenten van 21 jaar en ouder op de pabo een toelatingsonderzoek (soort toelatingsexamen) laten verrichten om te kunnen bepalen of toelating mogelijk is. Informatie hiervoor kun je inwinnen bij pabo's in de regio. Voor adressen zie http://www.paboweb.nl .

Waar vind ik informatie over "Opleiden in school" in het voortgezet onderwijs?
Daarvoor kun je terecht bij http://www.educatiefpartnerschap.nl 

     
bootje.jpg (7858 bytes)